Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Radnice odmítá poskytnout informace o projektu rozšíření areálu IPODEC

15.02.2012

Trojí pokus o seznámení se s projektem rozšíření areálu IPODEC - Čisté město skončil zatím bezúspěšně. Nejprve jsme požádali o poskytnutí projektové dokumentace k územnímu řízení ředitele společnosti IPODEC ing. Vančuru. Protože jsme neuspěli, obrátili jsme se na stavební úřad Městské části Praha 8 osobně se žádostí o nahlédnutí do projektu. Po odmítnutí nezbylo než požádat o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Konkrétně šlo o tyto informace:

1)      Stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“ na pozemcích parc. č. 527/64, 527/65, 527/97, 527/110, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8

2)      Stanovisko komise Rady Městské části Praha 8 pro územní  rozvoj k projektové dokumentaci k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“ na pozemcích parc. č. 527/64, 527/65, 527/97, 527/110, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8

3)      projektovou dokumentaci k územnímu řízení k „Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO“ na pozemcích parc. č. 527/64, 527/65, 527/97, 527/110, vše na k.ú. Střížkov v Praze 8

Naší žádosti Úřad Městské části Praha 8 nevyhověl, viz zdůvodnění, strana 1 a strana 2.

K zamítnutí žádosti jsme 8.2.2012 podali odvolání, které jsme zdůvodnili takto:

"Dne 18.1.2012 jsme požádali o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., (viz kopie žádosti v příloze). Tuto žádost jste v odpovědi ze dne 1.2.2012 odmítli se zdůvodněním, se kterým nesouhlasíme.

K bodu 1) a 2) uvádíte, že požadovaná stanoviska odborných útvarů a komise Rady MČ Praha 8 pro územní rozvoj není možné poskytnout, neboť se jedná o stanoviska interní, která jsou součástí pracovního materiálu pro jednání Rady MČ Praha 8 a jsou neveřejná. Odvoláváte se přitom na  ust. § 70 odst 1 ve spojení s ust. § 94 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Ze skutečnosti, že podle citovaného zákona jsou schůze Rady neveřejné, však nikterak nevyplývá, že podklady, které slouží k rozhodování Rady, jsou rovněž neveřejné.

Zákon č. 106/1999 Sb. přesně specifikuje, kdy povinný subjekt informaci neposkytne (§ 7,8,) nebo může omezit její poskytnutí (§ 11), avšak ani v jednom případě se na uváděné důvody nedá vztáhnout Vaše zdůvodnění.

Dále k bodu 3) uvádíte, že v současné době není na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 8 podána žádná žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, takže nahlížet do spisu bude možné až po zahájení řízení a oznámení termínu ústního jednání.

V tomto případě si stavební úřad ve svém názoru zjevně plete režim poskytování informací formou nahlédnutí do spisu s jiným režimem - a sice obecným režimem přístupu k informacím dle zákona  č. 106/1999 Sb. Podle tohoto zákona máme právo na informace, které jsou definovány jako "informace, které se vztahují k působnosti povinného subjektu" (§ 2 odst. 1 zák. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Pokud tedy stavební úřad má k disposici jakékoliv informace  o chystané stavbě či chystaném řízení, je povinen je na žádost poskytnout.

Z uvedených důvodů s Vaším zamítnutím naší žádosti nesouhlasíme a podáváme odvolání proti němu. Na své žádosti nadále trváme. Připomínáme, že nežádáme o informace v režimu územního řízení, ale podle zákona o svobodném přístupu k informacím."