Kdo rozhoduje o umístění provozovny s nakládáním s odpadem a nebezpečným odpadem v sídlišti Střížkov na Praze 8

O místě pro nakládání s odpady - a to jediném na území MČ Prahy 8 - rozhodla Rada Městské části Praha 8 svým usnesením a navrhla toto začlenit do konceptu Územního plánu hl. m. Prahy. MHMP této žádosti vyhověl a do konceptu ÚP návrh Rady MČ Prahy 8 zapracoval. Současně se obě tyto instituce dohodly na firmě Ipodec, která se bude nakládáním s odpady na tomto místě zabývat.

Jedině tyto instituce se mohou dohodnout na změně, ukáže - li se, že existuje jiné, skutečně vhodné místo pro potřeby nakládání s odpady. Firmě Ipodec připadá nové místo pro její současnou i budoucí činnost, které jí bylo naším sdružením navrženo, jako vyhovující.

Jelikož územní plán ještě nebyl schválen, neměla by být změna zařazení předmětných pozemků neřešitelným problémem.