Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Dopis starostovi a zastupitelstvu

25.04.2010
Žádost o zřízení komise za účelem vyřešení problémů vznikajících činností společnosti IPODEC a rozhodnutím o zřízení sběrného dvora se sběrnou nebezpečných odpadů a zvětšení plochy pro manipulaci a parkování speciálních vozidel v bezprostřední blízkosti obytných domů byla adresována starostovi Městské části Praha 8 a zastupitelstvu MČ PH a zaslána na vědomí rovněž dalším orgánům.

Panu starostovi MČ P 8 a Zastupitelstvu

Věc: žádost o zřízení komise

Žádáme Vás o zřízení komise za účelem vyřešení problémů, které vznikají činností společnosti IPODEC a rozhodnutím o téměř trojnásobném zvětšení plochy pro manipulaci a parkování speciálních vozidel této firmy, spolu s rozhodnutím o zřízení „sběrného dvora“ se „sběrnou nebezpečných odpadů“ v bezprostřední blízkosti obytných domů.

Dlouhodobě neřešený problém s obtěžováním okolí činností firmy IPODEC má za následek, že obyvatelé této oblasti nemají nejmenší důvěru v to, že po rozšíření parkovací a manipulační plochy (o 5500 m2), a vybudování „sběrného dvora“ se „sběrnou nebezpečných odpadů“, nedojde k ještě daleko  většímu zhoršení životního prostředí v této lokalitě, než je v současnosti.

Studie předložená našemu sdružení panem ředitelem Vančurou (viz příloha 1,2,3 a 4) a prezentovaná jako ta, podle které má být v nejbližší době požádáno o stavební řízení, naší nedůvěru jen posílila. Považujeme tuto studii za uspěchanou.  Plánovaná investice ve výši 60-70 milionů korun na tento záměr nezaručí, že budou vyřešeny  současné i budoucí problémy, plynoucí z činnosti firmy Ipodec a provozu SD.

K současnému i budoucímu stavu máme tyto výhrady a připomínky:

- nadměrný hluk z průjezdů nákladních aut, zejména při výjezdu bezprostředně pod okny obytných domů, i v době nočního klidu

- nadměrný hluk z naprázdno běžících motorů v otevřeném prostoru  desítky minut až hodiny, nezávisle na ročním období, ve dne i v noci

- exhalace z takto naprázdno běžících motorů příl. 5)

- manipulace s odpadem a posypovými materiály v otevřeném prostoru - únik prachu a jiných lehkých materiálů, například igelitových sáčků a papíru do okolí při větrném počasí příl. 6)

- prašnost z manipulace s různými materiály v otevřeném prostoru

- prašnost z příjezdů a odjezdů speciálních automobilů po jediné příjezdové komunikaci do sídliště

- světelný smog, blikající majáčky v areálu při jakékoliv činnosti

- vozidla vyjíždějící  přímo proti oknům domů svými světlomety nepříjemně prosvěcují byty a ruší odpočinek obyvatel

K plánovanému sběrnému dvoru se sběrnou nebezpečného odpadu, na jehož umístění, ani na provoz nebylo MHMP vypsáno výběrové řízení, máme tyto výhrady.

- nevhodné umístění  40 metrů od nejbližšího obytného domu a 50 metrů od dětského hřiště (příl. 7  vlevo budova Ipodec, místo stromů sběrný dvůr)

- nevhodný vjezd z dopravního hlediska, a to jak pro nákladní, tak pro osobní auta, která budou vjíždět do sběrného dvora, tedy další vjezd i výjezd jedním místem přímo před okny zde bydlících občanů

- při dnešních  150-300 osobních i nákladních vozidlech s objemem cca 18 tun odpadu za den, která přijíždějí v současnosti do SD ve Voctářově ulici (tedy  každé 2 až 4 minuty), je zřejmé, že vozidla nemohou být odbavována plynule bez jejich čekání. Na toto čekání není počítáno s žádným prostorem. Při tomto projektu by stála vozidla v řadě na jediné příjezdové komunikaci a v nejbližších křižovatkách, blokovala by provoz i výjezd z parkoviště a způsobovala by nebezpečné dopravní situace i z hlediska případného příjezdu záchranné služby nebo zásahu hasičů.

- velikost a tvar sběrného dvora neumožní otočení větších nákladních vozidel uvnitř SD a ta budou nucena couvat do průjezdové komunikace (ul. Bešťáková), čímž bude opět docházet k nebezpečným dopravním situacím

- sběrný dvůr je příliš malý, neboť jeho plocha  890 m2 je jen něco málo přes polovinu velikosti  plochy SD ve Voctářově ulici.

Vzhledem k tomu, že v okruhu cca 15 km není žádný SD a odpadu bude spíše přibývat než ubývat, měl by být SD větší než ve Voctářově ulici, měl by být průjezdní, alespoň částečně  zastřešený, s rampou a vybaven třeba i lisovacím zařízením a pod.

Takovýto SD je ale potřeba zřídit v místě, kde by s jeho provozem nevznikaly permanentně výše popsané problémy.

Stejně tak provoz firmy Ipodec by si zasloužil důstojný prostor pro svoji činnost, a to opět v místě, kde by svojí činností nezhoršoval životní prostředí v bezprostřední blízkosti obytných domů a mohl svoji veškerou činnost provozovat v nových, moderních prostorách a ne v současných provizorních, které vybudováním otevřeného velikého parkoviště zůstanou stále provizorními, bez zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy a životních podmínek obyvatel okolních domů.

Pan ředitel Ipodecu, pan Vančura při naší schůzce připustil, že stávající prostory  pro činnost firmy jsou provizorní a plánované řešení je kompromisní. Možnost přemístění Ipodecu  nevyloučil a prohlásil, že pro další jinou činnost firmy (nakládání s odpady) jsou hledány vhodné prostory. O přemístění Ipodecu se v minulosti uvažovalo, ale nebyl nalezen vhodný pozemek a tak pan ředitel v nalezení pozemku v současnosti moc nevěřil. Přesto slíbil, že do 15.dubna nepodnikne žádné kroky k realizaci námi předloženého záměru. V tento den, na naší druhé schůzce,  jsme navrhli  panu řediteli pozemek pro nový Ipodec (příl. 8,9,10)

Tento pozemek se jevil panu řediteli jako velmi zajímavý . Slíbil, že bude informovat vedení firmy a prozkoumají reálnou možnost využití navrženého pozemku, hlavně vzhledem ke spoluvlastnictví pozemku MHMP a jeho zatřídění. Na tyto všechny kroky pan ředitel počítá s časem asi jeden měsíc a výsledek by nám měl sdělit na příští schůzce dne 20. května. Průběžnou informaci o postupu  pan ředitel zašle našemu sdružení do 14 dní.

Pan starosta MČ P 8, pan Nosek v rozhovoru s námi prohlásil, že pokud firma (Ipodec ) usoudí, že je nalezen vhodný pozemek, nebude mít MČ nic proti přestěhování . Připomněl ovšem i finanční stránku věci.

Jsme připraveni se aktivně spolupodílet na řešení tohoto problému.

Žádáme o zřízení komise, která by se tímto zabývala a pomohla k vyřešení problému Ipodecu i sběrného dvora pro Prahu 8.

Žádáme o jmenování člena našeho sdružení do této komise.

Vzhledem k tomu, že zřizovatelem sběrného dvora je MHMP, posíláme tuto žádost též na příslušné odbory MHMP.

Věříme, že dojde ke spolupráci všech zainteresovaných a bude nalezeno optimální řešení přijatelné pro všechny.

Antonín Sysel, předseda sdružení Střížkov 8 – Náš domov                                   
Roudnická 8, 182 00 Praha 8

Posláno též

:  řediteli  Ipodec – Čisté město, ing. Karlu Vančurovi

:  Odboru územního plánu MHMP

:  Odboru ochrany prostředí HMMP

:  Odboru dopravy  MHMP

:  Odboru správy majetku  MHMP

:  Zastupitelským klubům MHMP