Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Dopis starostovi a zastupitelstvu

25.04.2010
Žádost o zřízení komise za účelem vyřešení problémů vznikajících činností společnosti IPODEC a rozhodnutím o zřízení sběrného dvora se sběrnou nebezpečných odpadů a zvětšení plochy pro manipulaci a parkování speciálních vozidel v bezprostřední blízkosti obytných domů byla adresována starostovi Městské části Praha 8 a zastupitelstvu MČ PH a zaslána na vědomí rovněž dalším orgánům.

Panu starostovi MČ P 8 a Zastupitelstvu

Věc: žádost o zřízení komise

Žádáme Vás o zřízení komise za účelem vyřešení problémů, které vznikají činností společnosti IPODEC a rozhodnutím o téměř trojnásobném zvětšení plochy pro manipulaci a parkování speciálních vozidel této firmy, spolu s rozhodnutím o zřízení „sběrného dvora“ se „sběrnou nebezpečných odpadů“ v bezprostřední blízkosti obytných domů.

Dlouhodobě neřešený problém s obtěžováním okolí činností firmy IPODEC má za následek, že obyvatelé této oblasti nemají nejmenší důvěru v to, že po rozšíření parkovací a manipulační plochy (o 5500 m2), a vybudování „sběrného dvora“ se „sběrnou nebezpečných odpadů“, nedojde k ještě daleko  většímu zhoršení životního prostředí v této lokalitě, než je v současnosti.

Studie předložená našemu sdružení panem ředitelem Vančurou (viz příloha 1,2,3 a 4) a prezentovaná jako ta, podle které má být v nejbližší době požádáno o stavební řízení, naší nedůvěru jen posílila. Považujeme tuto studii za uspěchanou.  Plánovaná investice ve výši 60-70 milionů korun na tento záměr nezaručí, že budou vyřešeny  současné i budoucí problémy, plynoucí z činnosti firmy Ipodec a provozu SD.

K současnému i budoucímu stavu máme tyto výhrady a připomínky:

- nadměrný hluk z průjezdů nákladních aut, zejména při výjezdu bezprostředně pod okny obytných domů, i v době nočního klidu

- nadměrný hluk z naprázdno běžících motorů v otevřeném prostoru  desítky minut až hodiny, nezávisle na ročním období, ve dne i v noci

- exhalace z takto naprázdno běžících motorů příl. 5)

- manipulace s odpadem a posypovými materiály v otevřeném prostoru - únik prachu a jiných lehkých materiálů, například igelitových sáčků a papíru do okolí při větrném počasí příl. 6)

- prašnost z manipulace s různými materiály v otevřeném prostoru

- prašnost z příjezdů a odjezdů speciálních automobilů po jediné příjezdové komunikaci do sídliště

- světelný smog, blikající majáčky v areálu při jakékoliv činnosti

- vozidla vyjíždějící  přímo proti oknům domů svými světlomety nepříjemně prosvěcují byty a ruší odpočinek obyvatel

K plánovanému sběrnému dvoru se sběrnou nebezpečného odpadu, na jehož umístění, ani na provoz nebylo MHMP vypsáno výběrové řízení, máme tyto výhrady.

- nevhodné umístění  40 metrů od nejbližšího obytného domu a 50 metrů od dětského hřiště (příl. 7  vlevo budova Ipodec, místo stromů sběrný dvůr)

- nevhodný vjezd z dopravního hlediska, a to jak pro nákladní, tak pro osobní auta, která budou vjíždět do sběrného dvora, tedy další vjezd i výjezd jedním místem přímo před okny zde bydlících občanů

- při dnešních  150-300 osobních i nákladních vozidlech s objemem cca 18 tun odpadu za den, která přijíždějí v současnosti do SD ve Voctářově ulici (tedy  každé 2 až 4 minuty), je zřejmé, že vozidla nemohou být odbavována plynule bez jejich čekání. Na toto čekání není počítáno s žádným prostorem. Při tomto projektu by stála vozidla v řadě na jediné příjezdové komunikaci a v nejbližších křižovatkách, blokovala by provoz i výjezd z parkoviště a způsobovala by nebezpečné dopravní situace i z hlediska případného příjezdu záchranné služby nebo zásahu hasičů.

- velikost a tvar sběrného dvora neumožní otočení větších nákladních vozidel uvnitř SD a ta budou nucena couvat do průjezdové komunikace (ul. Bešťáková), čímž bude opět docházet k nebezpečným dopravním situacím

- sběrný dvůr je příliš malý, neboť jeho plocha  890 m2 je jen něco málo přes polovinu velikosti  plochy SD ve Voctářově ulici.

Vzhledem k tomu, že v okruhu cca 15 km není žádný SD a odpadu bude spíše přibývat než ubývat, měl by být SD větší než ve Voctářově ulici, měl by být průjezdní, alespoň částečně  zastřešený, s rampou a vybaven třeba i lisovacím zařízením a pod.

Takovýto SD je ale potřeba zřídit v místě, kde by s jeho provozem nevznikaly permanentně výše popsané problémy.

Stejně tak provoz firmy Ipodec by si zasloužil důstojný prostor pro svoji činnost, a to opět v místě, kde by svojí činností nezhoršoval životní prostředí v bezprostřední blízkosti obytných domů a mohl svoji veškerou činnost provozovat v nových, moderních prostorách a ne v současných provizorních, které vybudováním otevřeného velikého parkoviště zůstanou stále provizorními, bez zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců firmy a životních podmínek obyvatel okolních domů.

Pan ředitel Ipodecu, pan Vančura při naší schůzce připustil, že stávající prostory  pro činnost firmy jsou provizorní a plánované řešení je kompromisní. Možnost přemístění Ipodecu  nevyloučil a prohlásil, že pro další jinou činnost firmy (nakládání s odpady) jsou hledány vhodné prostory. O přemístění Ipodecu se v minulosti uvažovalo, ale nebyl nalezen vhodný pozemek a tak pan ředitel v nalezení pozemku v současnosti moc nevěřil. Přesto slíbil, že do 15.dubna nepodnikne žádné kroky k realizaci námi předloženého záměru. V tento den, na naší druhé schůzce,  jsme navrhli  panu řediteli pozemek pro nový Ipodec (příl. 8,9,10)

Tento pozemek se jevil panu řediteli jako velmi zajímavý . Slíbil, že bude informovat vedení firmy a prozkoumají reálnou možnost využití navrženého pozemku, hlavně vzhledem ke spoluvlastnictví pozemku MHMP a jeho zatřídění. Na tyto všechny kroky pan ředitel počítá s časem asi jeden měsíc a výsledek by nám měl sdělit na příští schůzce dne 20. května. Průběžnou informaci o postupu  pan ředitel zašle našemu sdružení do 14 dní.

Pan starosta MČ P 8, pan Nosek v rozhovoru s námi prohlásil, že pokud firma (Ipodec ) usoudí, že je nalezen vhodný pozemek, nebude mít MČ nic proti přestěhování . Připomněl ovšem i finanční stránku věci.

Jsme připraveni se aktivně spolupodílet na řešení tohoto problému.

Žádáme o zřízení komise, která by se tímto zabývala a pomohla k vyřešení problému Ipodecu i sběrného dvora pro Prahu 8.

Žádáme o jmenování člena našeho sdružení do této komise.

Vzhledem k tomu, že zřizovatelem sběrného dvora je MHMP, posíláme tuto žádost též na příslušné odbory MHMP.

Věříme, že dojde ke spolupráci všech zainteresovaných a bude nalezeno optimální řešení přijatelné pro všechny.

Antonín Sysel, předseda sdružení Střížkov 8 – Náš domov                                   
Roudnická 8, 182 00 Praha 8

Posláno též

:  řediteli  Ipodec – Čisté město, ing. Karlu Vančurovi

:  Odboru územního plánu MHMP

:  Odboru ochrany prostředí HMMP

:  Odboru dopravy  MHMP

:  Odboru správy majetku  MHMP

:  Zastupitelským klubům MHMP