Urbanistická studie Maniny – Dolní Libeň - Invalidovna

Urbanistická studie Maniny – Dolní Libeň - Invalidovna

Jedním z pravděpodobných důvodů pro přestěhování sběrného dvora odpadu z Libně do sídliště Střížkov je Urbanistická studie Maniny – Dolní Libeň - Invalidovna.

Riziko ekologické zátěže sběrného dvora odpadu obsahuje i celkové vyhodnocení Urbanistická studie Maniny – Dolní Libeň - Invalidovna odboru územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy. Citujeme ze strany 6:

"Staré zátěže a devastovaná území:

V řešeném území se nachází několik lokalit, které lze kvalifikovat jako staré ekologické zátěže a devastovaná území. Jedná se především o východní část Rohanského ostrova, Libeňských doků, areálu Pražských strojíren (dříve Rustonka) a území deponií a recyklačních dvorů stavebních materiálů a zemin v jihozápadní poloze od Libeňského ostrova.

V případě výstavby, či jiné přeměny dotčených lokalit, je nutné provést podrobné inženýrsko-geologické průzkumy horninového prostředí, podzemních vod a stavebních konstrukcí, kterými se kontaminace upřesní a dále se navrhnou potřebná sanační opatření."

KONEC citace.