Co je nebezpečný odpad

Převzato z Wikipedie, otevřené encyklopedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí ( viz níže ). Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje jednu nebo více z níže uvedených vlastností:

 • Výbušnost
 • Oxidační schopnost
 • Vysoká hořlavost
 • Dráždivost
 • Škodlivost zdraví
 • Toxicita
 • Karcinogenita
 • Žíravost
 • Infekčnost
 • Teratogenita
 • Mutagenita
 • Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
 • Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování
 • Ekotoxicita

Mezi nebezpečný odpad patří:

Nebezpečný odpad vzniká ve výrobní sféře ( průmyslová výroba, zemědělství, doprava...), komunální sféře ( obchod, zdravotnictví, bydlení...), ale nachází se také v tzv. starých ekologických zátěžích ( staré skládky, kontaminovaná půda apod. ).